Acompanyament a l’Estudi

El projecte d’Acompanyament a l’Estudi té com objectiu prioritari donar una resposta integrada a les necessitats educatives dels  infants de Sant Joan Despí que estant a punt de finalitzar el seu pas per l’escola i volen preparar-se per l’entrada a l’Institut.

Un dels objectius principals és contribuir a la reducció de l’índex de fracàs escolar en aquest pas entre la primària i la secundaria.
Per aconseguir això en el projecte treballarem conjuntament les entitats de lleure de Sant Joan, que serem les que realitzem els tallers amb els alumnes, les escoles públiques de Sant Joan Despí, la Regidoria d’Educació i les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda

El projecte s’adreça als nois i noies de 5è i 6è de primària de les escoles públiques i concertades de Sant Joan Despí. I aquesta activitat es realitzarà  a les Biblioteques municipals (Mercè Rodoreda  i Miquel Martí i Pol)

Serà l’escola qui farà la proposta de quins nois/es participaran en el projecte, tenint en compte que siguin infants que necessitin un recolzament en les tasques escolars i els esplais els encarregats d’oferir aquest suport i recolzament als infants.

   
023 acompanyament
 • https://www.facebook.com/EsplaiTricicle/?fref=ts
 • Twitter
 • Google+

OBJECTIUS GENERALS
 • Treballar en el marc dels valors humans fonamentals: la solidaritat, la felicitat, el respecte, la iniciativa, el compromís i la participació…
 • Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants.
 • Adquirir hàbits, valors, normes i habilitats socials que contemplin la globalitat dels infants.
 • Prevenir i evitar situacions de risc social, compensar els dèficits socioeducatius, i adquirir aprenentatges i competències personals i acadèmiques.
 • Treballar coordinadament amb els diferents agents educatius i socials del barri (escola, serveis socials, etc.) per entre tothom ajudar a compensar les desigualtats socials, culturals i/o econòmiques dels infants i les famílies.
 • Potenciar la coeducació, es a dir, possibilitar el desenvolupament integral de les capacitats dels nens i de les nenes sense discriminació de gènere. Rescatar el millor d’ambdós gèneres, promovent la valoració de la diferència i l’establiment de relacions respectuoses, equitatives i d’ajuda mútua.
 • Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

amb els INFANTS

 • Fer un seguiment individualitzat de cada noi i noia per tal d’acompanyar-los en les seves les seves mancances i potenciar les seves qualitats.
 • Treballar pel desenvolupament de les competències bàsiques requerides en el currículum escolar.
 • Potenciar les seves capacitats cognitives: l’atenció, la concentració, l’ordre, la planificació, la cerca d’informació, la responsabilitat, la memòria…
 • Entrenar-los en el desenvolupament d’habilitats socials, personals i emocionals: l’autoconeixement, seguretat personal, gestió de l’estrès i tensió, comunicació assertiva, pensament creatiu i crític, resolució de problemes, pressa de decisions…
 • Adquirir i reforçar hàbits fonamentals: ordre, puntualitat, neteja, assistència, etc.
amb la FAMÍLIA
 • Establir un nivell de coordinació amb la família, per compartir els mateixos objectius en el seguiment i acompanyament dels infants.
 • Ajudar a la família a mostrar interès per les tasques escolars dels seus fills/es, i sempre que sigui possible implicant-ser directament també des de casa.
 • Potenciar amb les famílies una bona relació i coordinació amb l’escola.
amb l’ESCOLA
 • Establir un bon canal de comunicació i afavorir el traspàs d’informació necessària.
 • Definir conjuntament els aspectes concrets a treballar amb cada noi i noia.